Hopp til hovedinnhold

Prinsipper

Her prøver vi å forklare alle de ulike prinsippene/paragrafene og hva som man må tenke på knyttet til dem i en Museum24-kontekst.

Vi forsøker å foklare prinsippene selv i det følgende og antyder hvor relevante de er for nettsteder laget med Museum24. De mest relevante for redaksjonen er markert med grønn farge. 

Grønne punker: har redaksjonelle aspekter ved seg

Dette er punkter man bør være oppmerksom på og hvor det typisk kan forekomme brudd. Som regel vil slike brudd enkelt kunne utbedres redaksjonelt, men det kan ha et krevende omfang.

Grå punkter: går mer på grunnsystem

En del av disse punktene kan være irrelevante f.eks dersom man ikke har innhold av type lyd, video, skjema.

Vi vil senere se om vi klarer å markere punkter som aldri er relevante (med en egen farge) og evnt skille litt mellom grunnsystem-punkter som alltid vil være involert kontra de som kun gjelder i gitte situasjoner.

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

Her ligger de fleste prinsippene som man bør kunne gjøre noe med via redaksjonelle vurderinger, justeringer eller titak knyttet til sitt design (justere farger f.eks). 

1.1.1 Tekstalternativer: Ikke tekstlig innhold (bilder)

Sjekk:

 • Alternative tekster er angitt på alle av bilder (skrevet med god beskrivende kvalitet og på riktig språk)​

Det er ganske stor sannsynlighet for at det vil være mangler her selv om Museum24 støtter innleggelse av slike tekster. Noen stikkprøver i mediagalleriet i administrasjonsklienten hos det enkelte museum/nettsted vil nok raskt avdekke status her.   Alternativt kan man sjekke et utvalg sider i portalen med testverkøy (Crome tillegg: Alt Text Tester)

Løs:

 • Legg inn alternative tekster på alle bilder med en god beskrivelse av bildet​. Dette er mulig i mediagalleriet, eller via endringsvindu/modal som kan nås redaksjonelt fra moduler hvor bildet er tatt i bruk.

PS  Det kan også trenges tekniske utbedringer for å komme i havn her, f.eks om alternative tekster ikke hentes ut selv om de er angitt. På sikt vil løsningen også kunne hjelpe mer til med å gi oversikt/rapporter over mangler slik at man lettere kan jobbe seg gjennom disse.

Det kan også være problemstillinger rundt bruk av bilder fra andre kilder f.eks Digitalt Museum, da det ikke er sikkert disse har tekster skrevet for formålet..

1.2.1 / 1.2.2 Alternativer til lyd og video

Dette er bare relevant dersom dere benytter video/lyd på nettstedet.

Sjekk

 • Om det finnes redaksjonelle tekst-alternativer dersom nettstedet inneholder meningsbærende lyd og/ eller video.

Løs

 • ​Beskriv og lenk til tilsvarende/beskrivende innhold på annet format.

Unntak: Når lydløse video brukes som bakgrunn i bannere mener vi dette er et unntak i 1.2.1 der video i seg selv ikke er meningsbærende, men bare er et supplement til tekst og lenke i banner.

Mer hos UU tilsynet

1.3.1 Informasjon og relasjoner : overskriftstruktur mm.

Sjekk:

Løs:

 • Gjør evnt justeringer der dette er mulig. F.eks sett tittel i hovedbanner til å være nivå 1 redaksjonelt

PS   Dette punktet rommer også strukturelle eller kodemessige aspekter som henger mer på Museum24 sitt grunnleggende html-malverk. Dette går på hvordan hele siden som helhet er kodet med tanke på områder/landmarks (header, nav, main, footer) og den visuelle overordnede utformingen av siden er i tråd med rekkefølgen i koden. Det går også på detaljer innen kode knyttet til tabeller og skjemaer. På disse områdene mener vi Museum24 oppfyller kravene, så vi anser dette med overskriftsnivåer til å være det mest aktuelle temaet her, i hvert fall det eneste man i særlig grad kan redaksjonelt.

1.3.2 Meningsfylt rekkefølge

Dette går på at elementene som nettsiden består av presenteres i en riktig og hensiktsmessig rekkefølge i selve koden, slik at løsningen også gir mening for de som må oppleve den på annet vis enn rent visuelt.

Det er ikke så mye man får påvirket dette redaksjonelt, utover å legge viktig informasjon høyt oppe på siden, noe som er mer et generelt råd.

Utover det vil det være systemets ansvar å sikre at ting kommer i en fornuftig rekkefølge.

1.3.4 Visningretning (WCAG 2.1)

Løsningene skal kunne brukes både på både stående og liggende skjermretning.

Vi ser ingen situasjoner der ikke dette skulle være mulig med nettsteder i Museum24, utover problemer som vil kunne oppstå dersom viktig informasjon ligger innbakt i bilder i et liggende format, og slik informasjon da blir borte i et stående format. Men her gjelder også andre regler som at man ikke skal legge viktig informasjon (tekst) innbakt i bilder i det hele tatt.

1.3.5 Identifisertbart formål med inndata (skjemafelter) (WCAG 2.1)

Inndatafeltene skal være kodet på en slik måte at systemer lettere kan forstå hvilke data som skal inn i feltet og f.eks kan bistå dette med autoutfylling.

Fra versjon 2023.01.00 har alle skjemafelter i Museum24, som vi vet formålet til, korrekte autocomplete atributter. Merk at dette kun gjelder de forhåndsdefinerte feltene (navn, adresse, epost osv) i skjemabyggeren og ikke de generiske tekstfeltene, da systemet ikke kan vite hvilke data disse er ment til å samle inn.

1.4.1 Bruk av farge

Dette går på at farge ikke skal brukes som eneste virkemiddel for å formidle informasjon. Dette kan f.eks gjelde dersom lenker skiller seg fra øvrig tekst kun ved å være uttrykt med en annen farge. 

Her vil det være mest relevant å påse at eget design/stilsett ivaretar slike aspekter, f.eks da ved å samtidig vise lenker understreket. Det er gjort noen tiltak i Museum24 grunndesign for å tydeliggjøre f.eks lenker ved understreking (i tillegg til farge), men det kan forekomme problemer med dette i enkeltkunders egne designprofiler og muligens også i forhold til hvordan man redaksjonelt benytter bakgrunnsfarger.

1.4.2 Styring av lyd

Dette er bare relevant hvis man har f.eks video/lyd-filer på nettstedet sitt. og hvis man har det skal dette være ivaretatt greit i Museum24 ved at sluttbruker har tilgang på standard html5-avspillings-kontrollere både for lyd- og videoavspilling. 

NB! Ved bruk av video som bakgrunn i bannere bør man nok aldri legge opp til at det skal spilles av lyd, enten ved at video rett og slett ikke inneholder lydspor, eller ved stille inn at den skal spilles som lydløs. Det siste vil uansett alltid gjelde dersom video skal starte automatisk.

1.4.3 Kontrast

Dette er et viktig punkt å jobbe med. Det vil dels gå på å sikre at alle tekster, lenker og knapper har tilstrekkelig kontrast mot de ulike bakgrunnfarger som finnes i nettstedets profil. Skulle det være problemer med dette må de aktuelle fargene justeres i nettstedets stilsett.

Dette punktet vil også være relevant når man viser tekst over media slik det er mulig å gjøre i "bannere".  Det er relativt stor sannsynlighet for at man kan ha slike problemer dersom tekst vises over bilder f.eks. Det er også vanskelig å få et entydig tall på om man oppfyller krav når bakgrunn er variabel slik som bilder.

I slike tilfeller må man sette seg inn i de ulike virkemidlene for å skape god nok kontrast:

 • Sikre at media/bilde egner seg som en bakgrunn (rolig uttrykk)
 • Stor nok størrelse på titler og fontfarge som gir best mulig kontrast mot bakgrunn
 • Unngå tranparente knapper (designgrep i stilsett eller velge egnede "skins" som gir dette)
 • ​Evnt legge på filtre slik som overlay, gradient eller bakgrunner bak tekstlinjene.

1.4.4 Endring av tekststørrelse

Det skal være mulig å forstørre tekst/side opp til 200%  uten å miste informasjon eller funksjonalitet. Vi mener Museums24 grunnleggende designprinsipper i all hovedsak skal sikre dette.  Men det kan finnes noen redaksjonelle fallgruver knyttet til bruk av bannere/rutenett dersom disse inneholder mye tekst.

Det er viktig å bruke bannere til enkle veier videre og ikke informasjonsbokser som rommer masse tekst. Dette fordi bannere i de fleste tilfeller ikke har en fri høyde, noe blir et problem ved forstørring av tekst, gitt at det er mye tekst i bannerne. (Det samme kan bli et problem også på små skjermer)

NB! Det jobbes med å gjøre bannere mer robuste i nytt Museum24 grunnstilsett, men bannere vil uansett primært være ment for å markedsføre annet innhold/tjenester via lenker videre og skal ikke brukes for å gi mye info. Så redaktører må være bevisst på dette, og teste sidene ved zoom (eller på mindre skjermer) og foreta justeringer i tekstmengde eller annet hvis man oppdager problemer!

1.4.5 Bilder av tekst / tekst i bilder

Dette kan være relevant for de som publiserer bilder som inneholder innbakt tekst som en del av bildene på sine nettsider.

Man bør egentlig aldri bake viktig tekst/info inn i bilder da denne teksten kan bli skjult på mindre skjermer eller fordi ikke alle kan se bildet. Teksten blir heller ikke søkbar.

Gjør man dette må man i det minste uttrykke bildets innhold som alternativ-tekst, men selv ikke dette vil løse problemer der tekst evnt blir visuelt kuttet bort i et stående skjermformat (mobil) versus et liggende (pc-skjerm).

I Museum24 vil det være mulig å legge tekst i egne tittel og tekstfelter for å unngå å gjøre det slik, f.eks ved bruk av bannere.

1.4.10 Dynamisk tilpasning (støtte kraftig forstørring og små skjermer ) (WCAG 2.1)

Man skal kunne zoom opp til 400% når skjermbildet er 1280 piksler bredt. Dette tilsvarer visning på en 320 piksler skjerm.

Museum24 sitt grunndesign skal i utgangspunktet ivareta slike aspekter.

Men det finnes fallgruver slik som for mye tekst i bannere (som ikke kan vokse fritt i høyden) og i noen tilfeller header (meny) som ligger over hovedbannere der innholdet i hovedbanner kan komme i konflikt med header/meny i gitte tilfeller. Disse to tingene kan det medføre en del problemer, men det bør være løsbart med redaksjonelle justeringer. På sikt vil også grunnstilsettet forsøke å gjøre dette til et sjeldnere problem med å tillate mer vekst i høyden når bannere vises under slike betingelser.1.4.11 Kontrast for ikke leselig innhold (knapper etc) (WCAG 2.1)

Dette gjelder f.eks knapper og det at det skal være minst på 3.1 mot sin respektive bakgrunn.

I Museum24 kan dette gjelder knapper for å vise bilder i fullskjerm, stoppe/starte slideshow, bla frem og tilbake i slideshow osv.

Siden slike knapper ligger over vekslende/dynamiske data har vi i Museum24 (2023.01.00) forsøkt å sikre at knappene i seg selv alltid skal oppfylle dette kravet, samtidig som at vi ikke ønsker at de skal bli for prominente.

1.4.12 Tekstavstand (WCAG 2.1)

Det skal være mulig (eller teksten skal/bør) uten å tape informasjon å sette 

 • Linjeavstand til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen.
 • Avstand etter avsnitt til minst 2 ganger skriftstørrelsen.
 • Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen.
 • Avstanden mellom ord til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen.

Dette bør være uproblematisk i Museum24 sammenheng, men dersom kravet faktisk er at linjeavstand skal være 1.5 og avsnitt mellom avsnitt 2, så må grunnstilsett eller kundenes egne stilsett trolig justeres noe for å oppnå dette.

Som alltid kan man få problemer med dette kravet dersom man også har problemer med andre krav slik som 1.4.4 eler 1.4.10

1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus (WCAG 2.1)

Dette omhandler ekstra innhold som kommer tilsyne eller forsvinner ved tastaturfokus eller mus-over. Det er diverse krav til slik funksjonalitet uten at vi går inn på det her. Les mer hos UU-tilsynet..

Vi vet ikke om tilfeller der Museum24 inneholder slik funksjonalitet, men kan ikke utelukke at det finnes og at det således kan være noen brudd på dette kravet.

Prinsipp 2: Mulig å betjene

Dette går på at løsningen skal være mulig å bruke ved ulike hjelpemidler. Det er ikke så veldig mye man kan påvirke redaksjonelt her.

2.1.1 Tastatur

Dette går på at man skal kunne bruke nettsidene ene og alene ved bruk av tastatur (uten mus).

Dette vil være Museum24 sitt malverk og grunnstilsetts ansvar primært.  Det kan være alt fra å sikre at skjematikk kan brukes ved kun tastatur, til det å sikre at all funksjonalitet (knapper, lenker) kan nås/fokusere ved hjelp av tastatur (tab). Og i tillegg vise tydelig hvor man er.  Dette siste handler også litt om at det er korrekte releasjoner mellom ledetekster og skjemafelter.  Fra versjon 2023.01.00 mener vi at alt dette skal være bra ivaretatt av Museun24 sitt grunndesign og malverk. 

2.1.2 Ingen tastaturfelle

Ikke noe man kan redaksjonelt påvirke her utover evnt å vurdere om bruk av krevende funksjonalitet slik som karuseller er hensiktsmessig. Karuseller som igjen inneholder interaktive bannere med egne knapper etc er krevende å betjene med tastatur, når man samtidig også skal kunne bla seg frem og tilbake.  Muligens vil slik funksjonalitet oppleves som en tastaturfelle.

2.1.4 Hurtigtaster som kun består av ett tegn (WCAG 2.1)

Det er en del krav ved bruk av hurtigtaster som består av ett tegn, bla. skal de kunne enkelt slås av..  Les mer hos UU-tilsynet..

Vi vet ikke om tilfeller der Museum24 inneholder slik funksjonalitet så vi tror ikke dette er et relevant krav per i dag.

2.2.1 Justerbar hastighet

Dette gjelder dersom det forekommer tidsbegrensninger knyttet til løsningens funksjonalitet, noe vi ikke kjenner til at det gjør, så den er neppe relevant pr. i dag.

2.2.2 Pause, stop, skjul.

Dette vil f.eks gjelde dersom man har video, slideshow-bakgrunner i bannere eller automatiske media-slideshow. Det må da være mulig for bruker å stoppe/pause (eller evnt skjule) slikt innhold. 

Ved video og slideshow i mediamodulen vil det alltid vises slike knapper eller standard avspillings-kontrollere. Et unntak kan være dersom slideshow eller video brukes som bakgrunn i bannere eller introseksjoner. I slike tilfeller vil en stopp/pause-knapp bli tilgjengelig fra versjon 2023.01.00 selv om man ikke aktivt har huket av for at avspillingskontrollere skal vises. Det jobbes videre med å finne en best mulig løsning på dette slik at slik knapp ikke kommer i konflikt med de primære formål som bannere har.

2.3 / 2.3.1 Anfall..

Ikke utform innhold som skaper anfall hos brukeren. Primært da epilieptisk.

Systemet inneholder ingen funksjoner som skulle kunne medføre noe slikt, så her gjelder det evnt å ikke publisere videoer med ekstrem blinking etc,.

2.4 Navigerbar

Under 2.4-sekken ligger mange relevante punkter som er veldig relevante i Museum24 nettstedene, men disse vil stort sett ivaretas av malverk og grunnstilsett.

2.4.1 Hopp over blokker (header)

Bruker må slippe at innhold i header leses opp for hver nye side man går inn på og tilsvarende at man slipper å bla seg gjennom alle elementene gang etter gang for å komme ned til innholdet.

I alle Museum24-portaler vil det derfor tilbys bruker en mulighet til å hoppe ned til innholdsdelen av en side dersom man bruker leselist eller tastatur-navigasjon. I tillegg vil sidene være kodet med riktige "landmarks" (semantiske html-elementer; header, nav, main, footer) noe som også bør hjelpe til med slike formål. (Gjelder fra 2023.01.00)

2.4.2 Sidetitler

Museum24 gir tittel i på sidene (i nettleser) på dette formatet:

 •   sidens tittel - nettstedets tittel
Dette kan overstyres redaksjonelt pr. side ved behov.

2.4.3 Fokusrekkefølge

Ved tastaturnavigasjon skal rekkefølgen elementene kommer i fokus på være riktig/hensiktsmessig.

Dette vil ivaretas av malverket i Museum24 og er liten grad noe man kan påvirke redaksjonelt.

2.4.4 Formål med lenke

Dette vil som regel fremkomme av lenketeksten dersom det er snakk om tekstlenker eller tekst-knapper.  Dersom hele bannere er lenket så må bannerets tittel/tekst anses som lenketekst.  Det samme gjelder kort som også i praksis er lenker, at også her er det kortets tittel og tekst som er lenkens tekst. Dersom et banner kun består av et bilde som er lenket, så må man legge inn en tittel i banneret (og sette dette til å være skjult) så vil denne tittel leses opp av skjermlesere.

I noen få tilfeller der grafikk/svg-loger er lenket må man si noe mer om disse lenken ved hjelp av tekst-felter som er tilgjengelig redaksjonelt ved slik funksjonalitet. Dette vil være snakk om en del felter som er tilgjengelig redaksjonelt på de steder der det er mulig å legge inn logoer eller annen lenket grafikk, f.eks i footerkomponentene.

Slike redaksjonelt angitte tekster vil da legges på som "title"-atributter på lenkene.  Alternative tekster på bilder vil også kunne bidra på dette området, dersom det er et bilde som benyttes i lenken.

2.4.5 Flere måter (å navigere på)

Vil normalt sett være ivaretatt via global hovednavigsjon, søk samt lenking via bannere, kort, knapper og lenkelister.

NB! Sluttbrukersøket i Museum24 bør i fremtiden forbedres for å utgjøre et bedre alternativ enn i dag.

2.4.6 Overskrifter og ledetekster

Riktige overskriftnivåer og ledetekster som er riktig tilknyttet det de gjelder for (typisk skjemafelter) vil gjøre det mulig å navigere et dokument med ulike hjelpemidler.

Museum24 prøver i sin grunnfunksjonalitet å sikre dette (fra og med 2023.01.00), men i visse tilfeller må man bidra redaksjonelt med å f.eks sette en banner til å være hovedoverskrift på en side. 

Man vil også ha et redaksjonelt ansvar dersom man bruker f.eks h3,h4 nivåer inne i brødtekstfelter.

2.4.7 Synlig fokus

Grunnstilsettet i Museum24 vil sikre at det er mulig å oppfatte hvilke element som er i fokus ved tastatur-navigasjon, ved hjelp av tydelige rammer og andre former for utheving.

Dette kan man teste ved å bruke "tab" til å bevege seg fra topp til bunn på en side.

2.5.1 Pekerbevegelser (WCAG 2.1)

Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput. Dvs at man ikke trenger trykke på flere punkter samtidig eller bevege peker i spesielle mønstre.

Vi vet ikke om tilfeller der Museum24 inneholder slik funksjonalitet, utover standard finger-zoom på touch-skjermer ol. Men dette er ikke noe Museum24 kontrollerer.

2.5.2 Pekeravbrytelse (WCAG 2.1)

Vi kjenner ikke til situasjoner der dette kravet er relevant i Museum24-kontekst

2.5.3 Ledetekst i navn (WCAG 2.1)

Dette går på at synlige ledetekster over f.eks skjemafelter skal bør være den samme eller tilsvarende som tilsvarende tekster angitt for skjermlesere.

Men dette punktet kan også gå litt på hvordan man utformer lenketekster etc.

Vi kjenner ikke til problemer i Museum24 på dette området, men det kan ikke utelukkes, bl.a fordi man redaksjonelt skaper mange lenker via bannere og liknende og det er ikke sikkert disse er optimalt utformet. 


2.5.4 Bevegelsesaktivering (WCAG 2.1)

Omhandler funksjonalitet som aktiveres ved bevegelse av enhet eller bevegelse hos bruker.

Museum24 har ingen slik funksjonalitet så langt vi kjenner til.

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig for bruker å forstå nettsiden ved at den har innhold på det språket den utgir seg for å være på, samt at løsningen må oppføre seg forutsigbart. F.eks ved at elementene i navigasjon har en lik rekkefølge fra side til side.

3.1.1: Leselig : Sidens språk skal være riktig kodet

Norske sider skal ha <html lang="no"​>  og engelske <html lang="en">  osv.  slik at de blir lest opp på riktig språk av skjermleser. Dette er noe Museum24 sikrer gitt at man oppretter flere nettstedsspråk og ikke bruker norsk nettsted til å kommunisere flere språk.

Fallgruver er:

 • ​Sider med annet språkmessig innhold opprettes under nettstedets hovedsråk (norsk)
 • Noe innhold på en side er på et annet språk

3.1:2 Leselig : Språk på deler av innhold

Dersom deler av innholdet på en side er på et annet språk enn sidens, så skal dette angis med en riktig lang="" atributt på den aktuelle teksten. Dette gjøre i Museum24 sitt malverk f.eks knyttet til en del ikke synlige tekster som ligger på funksjonelle knapper/iconer. Her kan det typisk være engelske tekster som da vil leses opp på korrekt engelsk selv om siden forøvrig måtte f.eks være kodet som tysk.

Dersom man redaksjonelt legger ut enkelte tekstblokker/bannere/sitater el. med avvikende språk fra sidens øvrige innhold (og språkkode) så vil man kunne skape små brudd på dette punktet. Pr. i dag er det heller ikke mulig å redaksjonelt innstille at en gitt modul skal "kodes" med et annet språk. 

3.2: Forutsigbar: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4


 • 3.2.1: Fokus: Elementer i fokus skal ikke endre konteksten. (Vi tror ikke vi har noe funksjonalitet som kommer innom dette)
 • 3.2.2  Inndata. Endring i inndatafelt skal ikke medføre betydelige endringer i siden. I Museum24 har vi noen internsøkefelter (inputfelter) som ender hvilke endrer resultatet i listene etc så dette kan jo være et brudd, men det det jo i grunn en funksjonalitet. Må ses på sammen med 4.1.3 (statusbeskjeder)?
 • 3.2.3 Konsekvent navigering. Navigasjon som gjentas på tvers av sider skal være i samme relative rekkefølge. Bør i utgangspunktet være ivaretatt av løsning, men dersom man skaper egen navigasjon f.eks i bunn av hver artikkel ved hjelp av lenkelister eller kortmoduler, så må man kanskje redaksjonelt påse at dette kravet ivaretas..
 • 3.2.4 Konsekvent identifikasjon. Elementer som har samme funksjon på tvers av sider skal være utformet likt. Alle Museum24 sider er basert på de samme malene som vi tror ting skal være i orden her. 

Vi tror ikke vi har noe særlig med funksjonalitet i Museum24 som bryter i særlig grad med disse punktene.

3.3: Inndatahjelp (Skjematikk) 2.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4

Ting som er relevant for de som bruker/viser skjemaer via Museum24. 

 • 3.3.1 Inndatahjelp: Identifikasjon av feil. Ved feil i inndata (skjemafelter) skal bruker få en tekstlig beskrivelse av feilen. 
 • 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner (ved skjemafelter som må fylles ut). Bør være greit ivaretatt med at alle felter kan ha en label/overskrift. Kan også suppleres med ytterligere redaksjonell tekstinformasjon i skjemaet.
 • 3.3.3 Forslag ved feil:  Gi bruker råd om hvordan man kan rette feil (i skjema) som oppdages automatisk. Her har trolig Museum24 noe å gå på når det gjelder å gi slike råd.
 • 3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil) 

Prinsipp 4: Robust

Dette går på at siden skal være riktig kodet så det er lite som er relevant for Museene å sette seg inn i her.

Fra og med 2023.01.00 vil alle kjente problemer med koden pr 01.12.2022 være utbedret

I noen tilfeller kan man ha fått dratt inn noe egen kode i brødtekstfelter eller man kan ha noe surr i koden på SVG-logoer som må utbedres via administrasjonsklient.

4.1.1 : Parsing (korrekt symtax / html)

Går på at det ikke skal være syntax-feil i html-koden eller feil bruk av f.eks aria-atributter.
Det finnes noen feil av denne typen i Museum24 som vil utbedres. Se https://museum24.no/uu/kode/brudd 

Her er det også mulig å ha feil på nettstedet som helhet eller på enkeltsider:

 • SVG-logoer som har syntaxfeil i sin kode (typisk duplikate ID-felter)
 • Redaksjonelt innlimt kode (i tekstfelter) som inneholder html-feil
 • ​Feil knyttet til 3.part widgets: youtube, googlemaps, vimeo eller liknende

4.1.2 : Navn, rolle, verdi

Dette går på å  beskrive hva ting er og relasjon mellom felter. 

Eks

 • Beskrive knapper som ikke har egen synlig tekst (eks piler og liknende) med aria-labels slik at dette vil leses opp for de som ikke ser knappen. 
 • Beskrive sammenheng mellom labels/overskrifter og hvilke felter de gjelder for. Gjelder typisk skjematikk, og dette skal også være ivaretatt av Museum24s malverk.
 • Beskrive rollen til et element dersom dette ikke gir seg selv. Eks role="navigation"  dersom man ikke bruker <nav> element.  Stort sett trengs ikke role-attributt dersom man bruker korrekte html-elementer (tror vi).


Bør være ivaretatt gjennom Museum24s malverk fra versjon 2023.01.00

4.1.3 Statusbeskjeder (WCAG 2.1)

Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring.

Her er det trolig en del ting som kunne vært bedre i Museum24 sitt malverk, bl.a knyttet til skjematikk-delen av løsningen, og i områder der man som bruker kan søke/påvirke hvilket innhold som vises slik som i DigitaltMuseum-modul.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1