Hopp til hovedinnhold

Innhold med god kvalitet

Redaksjonell utforming og optimalisering av innhold er det viktigste bidraget for å utvikle et godt nettsted.

Hva skal du formidle?

De besøkende er ute etter en bestemt type informasjon. La det komme tidlig frem på siden hva den handler om. Stort sett alle tekster bør ha en ingress eller innledning på en til to setninger, som oppsummerer innholdet på siden.

Hvem skriver du for?

Vær bevisst på hvem som er målgruppen for innholdet ditt. Tenk personas og tilpass tekstene til målgruppen(e).

Kort og godt

Bruk enkle setninger og vær bevisst på ordvalg. Er teksten delt inn i kortere avsnitt med 2-4 setninger i hvert?

Lett å skumlese

 • God tekststruktur er viktig for lesbarheten - som overskrift, ingress, avsnitt og liste.
 • Har du satt punktum ofte?
 • Start med de viktigste ordene.
 • Har du brukt meningsbærende underoverskrifter?
 • Har du brukt ord leseren vil se etter?
 • Bruker du listeformer?
 • Hvis du skal utheve ord, bruk fet skrift. Bruk aldri kursiv eller bare store bokstaver.

Overskrifter

 • Gir overskrifter mening og inneholder de nøkkelord?
 • Titlene skal gi mening uavhengig av teksten for øvrig.
 • Bruk overskriftsnivåer for å gi struktur og god oversikt. Merk at mye av dette er ivaretatt av malverket/koden.

Lenker

 • Beskriver lenketeksten hva brukeren kan lese?
 • Lenk gjerne opp flere ord.
 • Bruk aktivt språk. Skriv "Redaksjonelle tips for kvalitet på nett", ikke "Les mer ..."
 • Som redaktør har du ansvaret for at lenkene ikke blir brutt.

Lesbarhet på mobil

Husk at halvparten av de besøkende bruker mobil for å vise innholdet på dine nettsider. Legg derfor ikke opp til lange sider, men bryt de ned til flere korte.

Tilrettelegg for søk

Bruk de ordene du vet og antar at brukeren søker etter.

Oppdater sidene

Som redaktør har du ansvaret for å oppdatere innholdet på nettsidene dine til enhver tid.

Kontrast mellom tekst og bakgrunn

Bannermoduler i løsningen kan ha tekst liggende over bilder/media. Det er viktig å kjenne til og bruke støtteverktøyene som er tilgjengelig for å skape god kontrast mellom tekst og media.

Hvis man ikke får til en god lesbarhet kan man velge andre måter å sammenstille tekst og bilder på, slik at tekst blir liggende over heldekkende bakgrunnsfarger f.eks.

Ikke bak tekst inn i bildefilene

Tekst som ligger som en del av grafiske elementer er lite tilgjengelig på alle mulige måter så det bør unngås. Legg heller tekst i tekstfelter som finnes i de ulike komponentene i løsningen.

Sørg for å fåføre alternative tekster på mediainnhold

Dette kan gjøres ved å redigere media i løsningen. Husk at alternativt innhold bør beskrive hva bildet viser.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1