Hopp til hovedinnhold

Produktplan 2019

Arbeidet med Museum24 vil i 2019 i stor grad være forankret i noen få prosjekter av større omfang. Prosjektene vil tilføre Museum24 nyttig funksjonalitet som har vært etterlyst av eiermuseene i dialog i løpet av 2018. Samtidig vil det være nødvendig å gjøre noen tekniske tiltak, endringer og utbedringer som vil sørge for at Museum24 som plattform er godt rustet for fremtidens behov. Under følger en beskrivelse av de viktigste prioriteringene for 2019.

Videreutvikle "Billett på nett"-prosjektet

I 2017 utviklet MuseumsIT en løsning for salg av billetter til arrangementer o.l. via Museum24. I tiden etter lansering har samtlige eiermuseer i større eller mindre grad tatt løsningen i bruk. Dette har skapt et behov for at løsningen må kunne støtte forretningskritisk salg av produkter med stadig nye egenskaper eller ny støttefunksjonalitet som det ikke var tatt høyde for i den opprinnelige arkitekturen. Løsningen er også blitt et verktøy for brukergrupper og fagpersoner ved museene som ikke har et behov for å forholde seg til øvrige aspekter ved Museum24. Dette er en brukergruppe som  opprinnelig ikke var tiltenkt noe rolle i Museum24.

For å være fleksible rundt denne type behov i fremtiden mener vi det er fornuftig å videreutvikle Billett på nett som en selvstendig løsning der vi tar bedre hensyn til aktuelle brukergrupper og utvidelse av produkttyper. Ettersom funksjonaliteten i dag er en integrert del av museum24 og siden eierne/forvaltningsmøtet har sagt seg enige i at online-salg er et viktig fokus, mener vi det er naturlig å se på dette som en del av Museum24 utviklingen også i 2019.

For en nærmere beskrivelse, henvises det til dokumentet som omhandler prosjektbeskrivelse og kravspesifikasjon. Det er ønskelig at eiermuseene gir sine tilbakemeldinger på problemstillingene som blir omtalt i dette dokumentet. Dette vil danne grunnlaget for en kravspesifikasjon som igjen vil være premissgivende for videreutviklingen av prosjektet. 

Ny artikkelvisning

I 2018 ble det implementert støtte for video, lyd, enkle animasjoner og visning av bilder og objekter fra DigitaltMuseum i Museum24. Dette i kombinasjon med tilført mulighet til å bruke funksjonalitet tidligere forbeholdt moduler på forsider nå også i artikler, er noe mange av museene har tatt i bruk i utstrakt grad. 

Som en videreføring av dette har noen museer etterspurt ytterligere utvikling av konseptet for å kunne lage mer spennende og nyskapende visnings- og presentasjonsformer i retning av tilsvarende løsninger man f. eks ser i de store nettavisenes featureartikler der det gjøres bruk av store og utfallende mediebakgrunner kombinert med redaksjonelle tekster. Det finnes sammenfallende behov i andre eKultur-løsninger og vi ser stor gjenbruksverdi på tvers av produktene. Vi ønsker derfor å prioritere dette.

Teknisk fornying

Løsningen ble lansert i 2015 og fungerer fremdeles veldig godt på sitt teknologiske fundament. Etter at de første nettstedene ble lansert, har hovedfokuset vært rettet mot utvikling av ny funksjonalitet. Et eksempel på dette er det omtalte Billet på nett-prosjektet.  Vi ser det nå som viktig å sikre at produktet som helhet, både administrasjonsløsningen og publikumsklienten, er teknisk rustet for de neste årene. Ved å separere Billett på nett fra Museum24s administrasjonsklient skaper vi en mulighet til å modernisere denne delen av løsningen. Dette vil derfor være et naturlig startpunkt for fornyelsen. På samme måte vil det være behov for å fornye øvrige deler av løsningen både teknisk, designmessig og funksjonalitetsmessig.  Dette er arbeid som vil må gå over lengre tid, men som vi ønsker å påstarte i 2019. Et konkret område vi ønsker å se på er å skape et bedre system for å forvalte museenes egne design på hvert nettsted. Dette vil bidra til at museene selv vil stå friere til å foreta enkle designendringer, som f. eks å endre farger og fargepaletter samt fonter.

Gjennomføre kvartalsvise forvaltningsmøter

For å sikre god informasjonsflyt, dialog og for å vedlikeholde et forum som sikrer at eiermuseene kan ytre sine ønsker og behov til den løpende forvaltningen vil det bli gjennomført forvaltningsmøter hvert kvartal. Møtene foregår via Skype og hvert eiermuseum deltar med en representant. Selv om de store linjene i utviklingen er forankret i prosjektene som gjennomføres i år, vil disse møtene benyttes til å gjøre avsjekker mot planene samt eventuelle justeringer dersom det er behov for dette.

Løpende forvaltning og oppfølgning

Selv om det i år er behov for i større grad å fokusere mer av utviklingsressursene på større enkeltprosjekter, vil det likevel være nødvendig å fristille noe tid til den løpende forvaltningen og oppfølgingen. Som et utgangspunkt jobber MuseumsIT  mot å  fristille ca. 15% av ressursene til dette. Eksempler på slike tiltak er:

  • Støtte for salg av gruppebilletter i Billett på nett-prosjektet 
  • Forbedret integrasjon av DigitaltMuseum i Museum24. Det skal være mulig å hente ut alle bilder fra objekter fra DigitaltMuseum og bruke disse i alle komponenter i Museum24  (løst i versjon 2019.02.00)
  • Visning av artikler fra DigitaltMuseum i sin helhet
  • Operasjoner for massehåndtering av data/bulkoperasjoner

Kvartalsplan

Kvartalsplan
Beskrive nåværende løsning og problemstillinger i prosjektet "Billett på nett". Utarbeide kravspesifikasjon i samarbeid med museene. Q1
Løpende forvaltning og oppfølging Q1
Gjennomføre forvaltningsmøte Q1
Forankre løsningsforslag i prosjektet "Billett på nett" og begynne arbeidet med å utvikle prosjektet Q2
Ny artikkelvisning Q2
Løpende forvaltning og oppfølging Q2
Gjennomføre forvaltningsmøte Q2
Videre arbeid med utvikling av "Billett på nett" Q3
Gjennomføre forvaltningsmøte Q3
Teknisk fornying Q4
Avslutte prosjektet "Billett på nett" som separat løsning i versjon 1 Q4
Løpende forvaltning og oppfølging Q4
Gjennomføre forvaltningsmøte Q4
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1